Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling i kortere eller længere tid.

Visitation til Boenheden Gudenåvej foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i Boenheden Gudenåvej. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår af Socialafdelingens hjemmeside:  Information og vejledning
Sidst opdateret: 10.08.2018